Saturday, June 14, 2008

Sri Ganesha praathana

Om parvati pataye
Hara hara hara mahadev
Gajananam buta
Ganadi sevatam
Kapitha jambu
Phalacharu bhakshanam
Umasutam shoka
Vinasha karakam
Namami vigneshvara
Pada pankajam

No comments: