Tuesday, April 15, 2008

శ్రీ శివాష్టక మంత్రం


శివాష్టకం
ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం

జగన్నాథనాథం సదానందభాజం
భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
1

గళే దండమాలం తనౌ సర్పజాలం
మహాకాలకాలం గణేశాదిపాలం
జటాజూటగంగోత్తరంగై ర్విశాలం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
2

ముదా మాకరం మండనం మండయంతం
మహామండలం భస్మభూషాధరం తమ్‌
అనాదం హ్యపారం మహామోహమారం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
3

వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం
మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశమ్‌
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
4

గిరీంద్రాత్మజాసంగృహీతార్ధదేహమ్‌
గిరౌ సంస్థితం సర్పహారం సురేశం
పరబ్రహ్మబ్రహ్మాదిభిర్వంద్యమానం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
5

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం
పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానం
బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రధానం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
6

శరచ్చంద్రగాత్రం గణానందపాత్రం
త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్‌
అపర్ణాకళత్రం సదా సచ్చరిత్రం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
7

హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం
భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
8

స్తవం యః ప్రభాతే నర శ్శూలపాణేః
పఠేత్‌ సర్వదా భర్గసేవానురక్తః
స పుత్రం ధనం ధాన్యమిత్రే కళత్రం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే

ఇతి శ్రీ శివాష్టకం సంపూర్ణం

No comments: