Wednesday, March 9, 2016

కాశీఖండాంతర్గత సూర్యస్తుతి


1::ఓం హంసాయ నమః 
2::ఓం భానవే నమః
3::ఓం సహశ్రాంశవే నమః
4::ఓం తపనాయ నమః
5::ఓం తాపనాయ నమః
6::ఓం రవయే నమః 
7::ఓం వికర్తనాయ నమః
8::ఓం వివస్వతే నమః 
9::ఓం విశ్వ కర్మణే నమః 
10:ఓం విభావసవే నమః 

11:ఓం విశ్వ రూపాయ నమః 
12:ఓం విశ్వ కర్త్రే నమః
13:ఓం మార్తాండాయ నమః 
14:ఓం మిహిరాయ నమః 
15:ఓం అంశు మతే నమః 
16:ఓం ఆదిత్యాయ నమః 
17:ఓం ఉష్ణగవే నమః 
18:ఓం సూర్యాయ నమః 
19:ఓం ఆర్యంణే నమః 
20:ఓం బ్రద్నాయ నమః 
21:ఓం దివాకరాయ నమః 
22:ఓం ద్వాదశాత్మనే నమః
23:ఓం సప్తహయాయ నమః 
24:ఓం భాస్కరాయ నమః 
25::ఓం అహస్కరాయ నమః 
26:ఓం ఖగాయ నమః 
27:ఓం సూరాయ నమః 
28:ఓం ప్రభాకరాయ నమః 
29:ఓం లోక చక్షుషే నమః 
30:ఓం గ్రహేస్వరాయ నమః 
31:ఓం త్రిలోకేశాయ నమః 
32:ఓం లోక సాక్షిణే నమః 
33:ఓం తమోరయే నమః 
34:ఓం శాశ్వతాయ నమః 
35:ఓం శుచయే నమః 
36:ఓం గభస్తి హస్తాయ నమః 
37:ఓం తీవ్రాంశయే నమః 
38:ఓం తరణయే నమః 
39:ఓం సుమహసే నమః 
40:ఓం అరణయే నమః 
41:ఓం ద్యుమణయే నమః 
42:ఓం హరిదశ్వాయ నమః 
43:ఓం అర్కాయ నమః 
44:ఓం భానుమతే నమః 
45:ఓం భయ నాశనాయ నమః 
46:ఓం చందోశ్వాయ నమః 
47:ఓం వేద వేద్యాయ నమః 
48:ఓం భాస్వతే నమః 
49:ఓం పూష్ణే నమః 
50:ఓం వృషా కపయే నమః 
51:ఓం ఏక చక్ర ధరాయ నమః 
52:ఓం మిత్రాయ నమః 
53:ఓం మందేహారయే నమః 
54:ఓం తమిస్రఘ్నే నమః 
55:ఓం దైత్యఘ్నే నమః 
56:ఓం పాప హర్త్రే నమః 
57:ఓం ధర్మాయ నమః 
58:ఓం ధర్మ ప్రకాశకాయ నమః 
59:ఓం హేలికాయ నమః 
60:ఓం చిత్ర భానవే నమః 
61:ఓం కలిఘ్నాయ నమః 
62:ఓం తాక్ష్య వాహనాయ నమః 
63:ఓం దిక్పతయే నమః 
64:ఓం పద్మినీ నాధాయ నమః 
65:ఓం కుశేశయ నమః 
66:ఓం హరయే నమః 
67:ఓం ఘర్మ రశ్మయే నమః 
68:ఓం దుర్నిరీక్ష్యాయ నమః 
69:ఓం చండాశవే నమః 
70:ఓం కశ్యపాత్మజాయ నమః

No comments: