Wednesday, January 28, 2015

ఆదిత్య హృదయం


ప్రాథన___/\___
ఓం ఆకృష్ణేన  రజసార్తమానో
నివేశయన్నఘృతం మర్త్వంచ హిరణ్యయేన
సవితారధేనా దేవోయాత భువనాని పశ్యస్
స్తోత్రం ఆదిత్య

తతో యుద్దపరిశ్రాంతం 
సమరే చింతయా స్థితమ్‌
రావణం చాగ్రతో దృష్వా 
యుద్దాయ సముపస్థితమ్‌.1

దైవతై శ్చ సమాగమ్య 
ద్రష్టు మభ్యాగతో రణమ్‌
ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామం 
అగస్త్యో భగవాన్ ఋషి: 2

రామ! రామ! మహా్బాహొ 
శృణు గుహ్యం సనాతనమ్‌
యేన సర్వా నరీన్‌ వత్స
సమరే విజయిష్యసి.  3

ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం 
సర్వశత్రు వినాశనమ్‌
జయావహం జపే న్నిత్యం 
అక్షయ్యం పరమం శివమ్‌. 4

సర్వమంగళ మాంగల్యం 
సర్వపాప ప్రణాశనమ్‌
చింతాశోక ప్రశమనం 
ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్‌.  5

రశ్మిమంతం సముద్యంతం 
దేవాసుర నమస్కృతమ్‌
పూజయస్వ వివస్వంతం 
భాస్కరం భువనేశ్వరమ్‌. 6

సర్వ దేవాత్మకో హ్యేష: 
తేజస్వీ రశ్మిభావన:
ఏష దేవాసురగణాన్‌ 
లోకాన్‌ పాతి గభస్తిభి: 7

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ 
శివ: స్కంద: ప్రజాపతి:
మహేంద్రో ధనద: కాలో 
యమ: సోమో హ్యపాంపతి: 8

పితరో వసవ: సాధ్యా 
హ్యశ్వినౌ మరుతో మను:
వాయు ర్వహ్ని:ప్రజా:ప్రాణా:
ఋతుకర్తా ప్రభాకర: 9

ఆదిత్యా: సవితా సూర్య: 
ఖగ: పూషా గభస్తిమాన్‌
సువర్ణసదృశో భానుహు
హిరణ్యరేతా దివాకర: 10
                      
హరిదశ్వ: సహస్రార్చి:   
సప్త సప్తి  మరీచిమాన్‌
తిమిరోన్మధన: శంభు స్త్వష్టా
మార్తాండ అంశు మాన్‌. 11

హిరణ్యగర్భ: శిశిర: 
స్తపనో భాస్కరో రవి:
అగ్నిగర్భో దితే: పుత్ర: 
శంఖ: శిశిరనాశన:  12

వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ
ఋగ్యజుస్సామ పారగ:
ఘనవృష్టి రపాంమిత్రో 
వింధ్యవీథీ ప్లవంగమ:  13

ఆతపీ మండలీ మృత్యు: 
పింగళ: సర్వతాపన:
క(ర)వి ర్విశ్వో మహాతేజా: 
రక్త సర్వభవోద్భవ:  14
                 
నక్షత్ర గ్రహ తారణాం 
అధిపో విశ్వభావన:
తేజసామపి తేజస్వీ 
ద్వాదశాత్మన్‌! నమో స్తుతే.  15

* * *

నమ: పూర్వాయ గిరయే
పశ్చిమాద్రయే నమ:
జ్యోతిర్గణానాం పతయే 
దినాధిపతయే నమ:  16

జయాయ జయభద్రాయ 
హర్యశ్వాయ నమో నమ:
నమో నమ స్సహస్రాంశో 
ఆదిత్యాయ నమో నమ: 17

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ 
సారంగాయ నమో నమ:
నమ: పద్మప్రబోధాయ 
మార్తాండాయ నమో నమ: 18

బ్రహ్మేశా నాచ్యుతేశాయ 
సూర్యా యాదిత్యవర్చసే
భాస్వతే సర్వభక్షాయ 
రౌద్రాయ వపుషే నమ: 19

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ 
జ్యోతిషాం పతయే నమ: 20

తప్త చామీకరాభాయ 
వహ్నయే విశ్వకర్మణే
నమస్తమో భినిఘ్నాయ 
రవయే లోకసాక్షిణే. 21
* * *

నాశయత్యేష వై భూతం 
తదేవ సృజతి ప్రభు:
పాయత్యేష తపత్యేష 
వర్షత్యేష గభస్తిభి:  22 

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి 
భూతేషు పరినిష్టిత:
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ 
ఫలం చై వాగ్నిహోత్రిణామ్‌. 23

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ 
క్రతూనాం ఫలమేవ చ
యాని కృత్యాని లోకేషు 
సర్వ ఏష రవి: ప్రభు:  24

ఏన మాపత్సు కృచ్చే షు 
కాంతారేషు భయేషు చ
కీర్తయన్‌ పురుష: కశ్చి న్నా
వసీదతి రాఘవ!  25

పూజయ స్వైన మేకాగ్రో
 దేవదేవం జగత్పతిమ్‌
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా 
యుద్ధేషు విజయిష్యసి.  26

అస్మిన్‌ క్షణే మహాబాహో
రావణం త్వం వధిష్యసి
ఏవ ముక్త్వ  తతో గస్త్యో 
జగామ చ యథాగతమ్‌.  27

ఏతచ్చు త్వా మహాతేజా 
నష్టశోకో భవత్తదా
ధారయామాస సుప్రీతో 
రాఘవ: ప్రయతాత్మవాన్‌. 28

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్యం జప్త్వేదం 
పరం హర్ష మవాప్తవాన్‌
త్రిరాచమ్య శుచి ర్భూత్మా 
ధను రాదాయ వీర్యవాన్‌. 29

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా 
యుద్ధయ సముపాగ మత్ 
సర్వయత్నేన మహతా 
వధే తస్య ధృతో భవత్. 30

అథ రవి రవద న్నిరీక్ష్య రామం 
ముదితమనా:పరమం ప్రహృష్యమాణ:
నిశి చరపతి సంక్షయం విదిత్వా
సురగణ మధ్యగతో వచ స్త్వ రేతి. 31

ఓం తత్ సత్

:+:!:+:!:+:!:+:!:+:!::+:!:+:!:+:!:+:!:

సూర్య:: praathana

ఓం భాస్కరాయ విద్మహే
మహాధ్యుతికరాయ ధీమహే 
తన్నో ఆదిత్య: ప్రచోదయాత్

Bhaskaraaya vidmahe
Aditya ya dhimahi 
TannO soorya prachodayaath

* * *
ఓం ఆకృష్ణేన  రజసార్తమానో
నివేశయన్నఘృతం మర్త్వంచ హిరణ్యయేన
సవితారధేనా దేవోయాత భువనాని పశ్యస్
Om AkRshNEna  rajasaartamaanO
nivESayannaghRtam martwancha hiraNyayEna
savitaaradhaenaa dEvOyaata bhuvanaani paSyas


No comments: