Monday, January 11, 2010

శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రమ్
శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రమ్హనుమాన్ శ్రీ ప్రదో వాయుపుత్త్రోరుద్రో నఘోజరః

అమృత్యుర్వీర వీరశ్చ గ్రామావాసో జనాశ్రయః
ధనదో నిర్గుణ శ్శూరో విరో నిధి పతిర్ముని:,
పింగాక్షో వరదో వాగ్మీ సీతాశోక వినాశకః
శివస్శర్వః పరో వ్యక్తో క్యక్తా వ్యక్తో ధరాధరః
పింగాకేశః పింగరో మ్లా శ్రుతిగమ్య స్సనాతనః
అనాదిర్భగవాన్ దేవో విశ్వమేతుర్జ నాశ్రయః
ఆరోగ్యకర్తా విశ్వేశో విశ్వనాథో హరీశ్వరః
భర్గో రామోరామభక్తం కల్యాణః ప్రకృతిస్థిరః
విశ్వంభరో విశ్వమూర్తి ర్విశ్వాకారశ్చ విశ్వపః
విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యో థ విశ్వో విశ్వ హరో రవి:
విశ్వచేష్టో విశ్వగమ్యో విశ్వధ్యేయః కలాధరః
ప్లవంగమః కపిశ్రేష్టో జ్యేష్టో విద్యావనేరః
బాలో వృద్ధో యవాతత్వం తత్త్వగమ్య స్సుఖో మ్యజః
అంజనా సూనుర వ్యగ్రో గ్రామశాంతో ధరాధరః
భూర్భువస్స్వ ర్ మహార్లోకో జనలోక స్తపో వ్యయః
సత్యమోంకార గమ్యశ్చ ప్రణవో వ్యాపకో మలః
శివో ధర్మ ప్రతిష్టాయ రామేష్ట:, ఫల్గువప్రియ   
గోష్పదీకృత వారాశి: పూర్ణ కామో ధరాపతి:
రక్షోఘ్నః పుండరీకాక్ష శ్శరణాగత వత్సలః
జానకీ ప్రాణదాతా చ రక్షం ప్రాణా పహారకః
పూర్ణ ప్రాణాదాతా చ  రక్షం ప్రాణాపహారకః
పూర్ణ సత్త్వ పీత వాసా: దివాకర సమప్రభః
ద్రోణహర్తా శక్తి నేతా శక్తి రాక్ష సమారకః
రక్షోఘ్నో రామదూతశ్చ శాకినీ జీవహారకః
భుభుక్కార హతా రాతిగర్వః పర్వత భేదనఃహేతుమాన్ ప్రాంశుబీజం చ విశ్వభర్తా జగద్గురు:

జగత్త్రాతా జగన్నాథో జగదీ శో జనేశ్వరః
జగత్పితా హరి శ్రీశో గరుడ స్సయభంజనః
పార్ధధ్వజో వాయుపుత్రో మిత పుర్చో మిత ప్రభః
బ్రహ్మ పుచ్చః పరబ్రహ్మ పుచ్చో రామేష్ట ఏవచ
సుగ్రీవాది యుతో జ్ఞానీ వానరో వానరేశ్వరః
కల్పస్థాయీ చిరంజీవి ప్రసన్నశ్చ సదాశివః
సన్నతి స్సద్గతి ర్భుక్తి ముక్తిదః కీర్తి దాయకః
కీర్తి: కీర్తి ప్రదశ్చైవ సముద్ర శ్రీప్రద వ్వినః
ఉద థి క్రమణో దేవ స్సంసార భయనాశనః
వార్ధి బంధన క్రుద్వి శ్వజేతా విశ్వ ప్రతిష్టి తః
లంకారి: కాలపురుషోలం కేశ గృహ భంజనః
భూతావాసో వాసుదేవో వస్తుస్త్రీ భువనేశ్వరః
శ్రీరామదూతః కృష్ణశ్చ లంకాప్రాసాద భంజనః
కృష్ణః కృష్ణ స్తు త శ్శాంతి శ్శాంతిదో విశ్వపావనః
విశ్వభోక్తా చ మారీచ ఘ్నో బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియ:
ఊర్ధ్వగో లాంగులీ మాలీ వీరమారో జయప్రదః
జగన్మంగళదః పుణ్యః పుణ్య శ్రవణ కీర్తనః
పున్యకీర్తి: పుణ్యగతి: ర్జగ త్పావన పావనః
దేవేశో జితారోధశ్చ రామభక్తి విధాయకః
ద్యాతా ధ్యేయో నభ స్సాక్షీ చేత స్చైతన్య విగ్రహః
జ్ఞానదః ప్రాణదః ప్రాణో జగత్పాణ స్సమీరణః 
విభీషణ ప్రియ శ్శూరః పిప్పలాశ్రయ సిద్ధిదః
సుహ్రుత్సిద్ధంశ్రయః కాలః కాలభక్షక భర్జితః
లంకేశ నిధాన స్సా లంకాదాహ కేశ్వరః
చంద్ర సూర్యాగని నేతశ్చ కాలాగ్ని: ప్రళయాంతకఃకపిలః కపీశః పుణ్యరాశి ర్ద్వాద శరాశిగః

సర్వాశ్ర యో ప్రమేయాత్నా రేవత్యాది నివారకః
లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ సీతజీవన హేతుకః
రామధ్యేయో హృషీకేశో విష్ణుభక్తో జటీబలీ
దేవారి దర్పహీ హొతాకర్తా హర్తా జగత్ర్పభు:
నగర గ్రామ పాలశ్చ శుద్దో బుద్దో నిరంతరః
నిరంజనో నిర్వికల్పో గుణాతీతో భయంకరః
వానమాంశ్చ దురారాధ్య స్త పస్సధ్యో మరేశ్వరః
జానకీ ఘన శో కో త్ద తాపహర్తా పరాత్పరః
వాజ్మయ స్సద సద్రూప కారణం ప్రకృతే పరః
భాగ్యదో నిర్మలో నేతా పుచ్ఛ లంకావిదాహకః 
పుచ్ఛబద్ధో యాతుధానో యాతుధాన రి పుప్రియః
ఛాయాపహారీ భుతేశో లోకేశ స్సద్గ తి ప్రదః
ప్లవంగ మేశ్వరః క్రోధః క్రోదః సంరక్త లోచనః
క్రోధ హర్తా తాపహర్తా భక్తా భయ వరప్రదః
భక్తాను కంపీ విశ్వేశః పురుహూతః పురందరః
అగ్నిర్విభావ సుర్భా స్వద్ యమో నిర్ ఋతిరేవచ
వరుణో వాయుగతిమాన వాయు: కౌబేర ఈశ్వరః
రవిశ్చంద్ర : కుజస్సౌమ్యో గురు: కావ్యః శనైశ్చరః
రాహు: కేతుర్మరుద్దో తాధాతా హర్తా సమీకరః
మశకీకృత దే ఆరి దైత్యారి ర్మధు సూదనః
కామః కపి: కామపాలం కపిలో విశ్వ జీవనః
భాగీరథీ పదాంభోజ స్సేతుబంధ విశారదఃస్వాహ స్వధా హవి: కవ్యం హవ్యకవ్య ప్రకాశకః

స్వప్రకాశో మహావీరో లఘుశ్చామిత విక్రమః
ప్రడీనోడ్డీన గతిమాన్ సద్గతి: పురషోత్తమః
జగదాత్మా జగద్యోనిర్జ గదంతో హ్యనంతకః
నిష్పపా నిష్కళంక శ్చ మహాన్ మహదమంకృతి:
ఖం వాయు: పృథివీ మ్యాపో వహ్నిర్ధి క్కాల ఏవచ,
క్షేత్రజ్ఞ: క్షేత్రపాలశ చ పల్వలీ కృత సాగరః
హిరణ్మయః పురాణశ్చ ఖేచరో భకూచరో మను:
హిరణ్యగర్భ స్సూత్రాత్మా రాజరాజో విశాంపతి:
వేదాంత వేద్యో ద్గీ థశ్చ వేద దేదాంగా పారగః
ప్రతిగ్రామస్థితః స్సధ్య స్స్పూర్తి దాతా గుణాకరః
నక్షత్రమాలీ భూతాత్మా సురభి: కల్పపాదపః
చింతామణి ర్గుణనిధి: ప్రజాపతి రనుత్తమః
పుణ్యశ్లోకః పురారాతి ర్జ్యోతిష్మాన శార్వరీ పతి
కిలికిల్యార పాత్ర స్త భూతప్రేత విశాచకః
ఋణత్రయ మర స్సూక్ష్మ స్స్తూస్సర్వ గతః పుమాన్,
అపస్మార హర స్స్మర్తా శృతి ర్గాథా స్మృతిర్మను
స్వర్గ ద్వారః ప్రజాద్వారో మోక్ష ద్వారః కపీశ్వరః 
నాదరూపః పరబ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మ పురాతనః
ఏకో నైకో జన స్శుక్ల స్స్వయం జ్యోతి రనాకులః
జ్యోతి ర్జ్యోతి రానాదిశ్చ సాత్త్వికో రాజ సత్తమః
తమోహర్తా, నిరాలంబో నిరాకారో గుణాకరః
గుణాశ్రయ గుణమయో బృహత్కాయో బృహద్యాశాః
బృహద్ధ ను ర్బ్రు హత్పాదో బృహన్మూర్దా బృహత్స్యనః
బృహత్కర్ణో బృహన్నసో బృహన్నే త్రో బృహద్గళః
బృహద్యత్నో బృహచ్చేష్నో బ్రుమత్పుచ్చో బృహత్కరః
బృహద్గతి దర్బ్ప హత్సేవ్యో బృహల్లోక ఫలప్రదః
బృహచ్చక్తి ర్బ్ప  హద్వాంఛా ఫలదో బృహదీశ్వరఃబృహల్లోకనుతో ద్రష్టా విద్యాదాతా జగద్గురు:

దేవాచార్య స్సత్య వాదీ బ్రహ్మవాదీ కళాధరః
సప్త పాతాళ గామీ చ మలయాచల సంశ్రయః
ఉత్త రాశా స్థిత శ్రీదో దివ్యౌషద వశం ఖగః
శాఖామృగః కపీంద్ర వ్చ పురాణ స్శ్రుతి
చతురో బ్రాహ్మణో యోగీ యోగ గమ్యః పరాత్పరః
అనాది నిధనో వ్యాసో వైకుంటః పృథివీ పతి:
పరాజితో జితారాతి స్సదానంద శ్చ ఈశితా,
గోపాలో గో పతిర్గో పటా కలి: కాలః పరాత్పరః
మనోవేగి సదాయోగీ సంసార భయనాశానః
తత్త్వ దాతాచ తత్త్వజ్ఞ స్తత్వం తత్త్వ ప్రకాశకః
శుద్దో బుద్దో నిత్యముక్తో యుక్తా కారో జయప్రదః
ప్రళయో మిత మాయశ్చ మాయాతీతో విమత్సరః
మాయానిర్జిత రక్ష శ్చ మాయా నిర్మిత వీష్టవః
మాయాశ్రయ శ్చ నిర్లేపో మాయా నిర్వంచక స్సుఖః
సుఖీ సుఖప్రదో నాగో మహేశకృత సంస్తవః
మహేశ్వర స్సత్య సంద స్శరభః కలిపావనః
రసోర సజ్ఞ స్సమ్మాన స్టే పశ్చక్షు శ్చ భైరవః
ఘ్రాణో గన్ద స్స్పర్శనం చ స్సర్శో హంకార మానదః
నేతి నేతేతి గమ్యశ్చ వైకుంట భజన ప్రియః
గిరీశో గిరి జా కాంతో దుర్వాసాః క విరంగిరాః
భ్రుగుర్వ సి ష్ట స్చ్య వనస్తుంబురు ర్నారదో మరః
విశ్వ క్షేత్రం విశ్వ బీజం విశ్వ నేత్చశ్చ విశ్వసః
యాజకో యాజమాన శ్చ పావకః పితర స్తథా,
శ్రద్ధాబుద్ధి: క్షమా తంద్రా మంత్రో మంత్ర యుత స్సర్వః
రాజేంద్రో భూపతి: కంటమాలీ సంసార సారథి:


నిత్య సంపూర్ణ కామశ్చ భక్త కామధు గుత్తమః

గణపః కీశ పో భ్రాతా పితా మాతా చ  మారుతి:
సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష స్సహస్రపాత్
కామజిత్కా మదహనః కామః కామ్య ఫలప్రదః
ముద్రాప హరీ చ రక్షో ఘ్న: క్షితి భార హరో బలః
నఖదంష్ట్రాయుధో విష్ణు భక్తో భయవర ప్రదః
దర్పహ దర్పదో దృప్త స్సత మూర్తి రమూర్తి మాన్
మహానిధి ర్మహాభాగో మహాభోగో మహార్ధదః
మహాకారో మహాయోగీ మహాతేజా మహాద్యుతి:
మహాకర్మా మహానదో మహామంత్రో మహామతి:
మహాశయో మహొదారో మహాదేవాత్మకో విభు:
రుద్ర కర్మా క్రూరక ర్మారత్న నాభః కృతాగమః
అంభో ధి లంఘన స్సింహొ నిత్యో ధర్మ ప్రమోదనః 
జితామిత్రో జయస్సామో విజయో వాయువాహనః
జీవదాతా సహస్రాంశు ర్ముకుందో భూరి దక్షిణః
సిద్ధార్ధ స్సిద్దద స్సిద్ధ సంకల్ప స్సిద్ధ హేతుకః
సప్త పాతాళ భరణ స్సప్తర్షి గణవందితః
సప్తాంగ రాజ్య సుఖద స్సప్త మాత్రు నిషేవితః
సప్తలోకైక మకుట స్సప్త హొతా సర్వాశ్రయః
సప్త చ్చందో నిధి స్సప్త చ్చంద స్సప్త జనాశ్రయః
సప్త సామో పగీ త శ్చ సప్త పాతాళ సంశ్రయః
మేధావీ కీర్తి దస్శోక హరీ దౌర్భౌ గ్యనాశనః
సర్వవశ్యకరో భర్గో దో షఘ్నః పుత్త్ర పౌత్రదః
ప్రతివాది ముఖ స్తంభో దుష్ట చిత్ర ప్రసాదనః
పరాభి చార శమనో దుఃఖఘ్నో బంధ మోక్షదఃనవద్వార పురాధారో నవద్వార నికేతనః

నరనారాయణ స్తు త్యో నరనాథో మహేశ్వరః
మేఖలీ కవచీ ఖడ్గీ భ్రాజిష్ణు ర్విష్ణు సారథి:
బహుయోజన విస్తీర్ణ పుచ్చః పుచ్చ హతా సురః
దుష్ట గ్రహ ని హంతాచ పిశాచ గ్రహ ఘాతుకః
ఉగ్రక్రుత్యోగ్ర వేగ శ్చ ఉగ్ర నేత్ర శ్శత క్రతు:
శతమన్యు స్తుత స్తుత్య స్స్తుతి స్స్తోత్రా మహాబలః
సమగ్ర గుణశాలీ చవ్య గ్రో రక్షో వినాశకః
రక్షో ఘ్న హస్తో బ్రహ్మేశ శ్రీధరో భక్తవత్సలః
మేఘనాదో మేఘరూపో మేఘవ్రుష్టి నివారకః
మేఘజీవన హేతుశ్చ మేఘ శ్యామః పరాత్మకః
సమీర తన యో బొద్దా తత్త్వ విద్యా విశారదః
అమోఘో మొఘ వృద్ధి శ్చ తిష్టదో నిష్ఠ నాశకః
అర్ధో నరథాపహారీ చ సమర్దో రామ సేవకః
అర్ధి ధన్య స్సురారాతి: పుండరీకాక్ష ఆత్మభూ:
సంకర్షణో విశుద్ధాత్మా విద్యారాశి స్సురేశ్వరః
ఆచలో ద్ధారకో నిత్య స్సేతు క్రుద్ర మాసారథి;
ఆనందః పరమానందో త్స్యః కూర్మో నిధి శ్శమః
వరాహొ నారసింహ శ్చ వామనో జమదగ్నిజః
రామః కృష్ణః శ్శవో బుద్ధః కల్కీ రామశ్రయోహరః
నందీ భ్రుంగీ చ చండీ చ గణేశో గణసేవితః
కర్మాధ్యక్ష స్సురాధ్యక్షో విశ్రమో జగతాం పతి:
జగన్నాథః కపిశ్రేష్ట స్సర్వా వాస స్సదాశ్రయః
సుగ్రీవాది స్తు త స్శాంత స్సర్వ కర్మా ప్లవంగమః
నఖదారి తర క్ష శ్చ నఖాయుధ విశారదః
కుశల స్సుధన శ్శ్రేష్టో వాసుకి స్సక్షక స్సర్వః
స్వర్ణ వర్ణో బలాడ్య శ్చ రామ పూజ్యో ఘనాశనఃకైవల్య దీపః కైవల్యో గరుడః పన్నగో గురు:

కిల్యారావ హతారాతి గర్వః పర్వత భేధనః
వజ్రాంగో వజ్ర వేగ శ్చ భక్తో వజ్ర నివారకః
నఖాయుదో మని గ్రీవో జ్వాలామాలీ చ భాస్కరః
ప్రౌడ: ప్రతాపస్త పనో భక్త తాపనివారకః
శరణం జీవనం భోక్తా నానాచేష్టో హ్యచంచలః
సుస్వస్థో ష్టాస్యహ దుఃఖశమనః పవనాత్మజ:
పావనః పవనః కాంతో భక్తాగ స్సహానో బలః
మేఘనాదరి పుర్మేగ నాద సంహృత రాక్ష సః
క్షరో క్షరో వినే తాత్మా వాన రేశ స్సతాంగతి:
శ్రీ కంట స్శితి కంటశ్చ సహాయ స్సహనాయక
అస్థూలాశ్చా ష్యణు ర్భర్గో దేవ స్సంహతి నాశనః
ఆధ్యాత్మ విద్యా సార శ్చ ఆధ్యాత్మ కుశల స్సుది:
అకల్మష స్సత్య హేతు స్సత్యగ స్సత్య గోచరః
సత్యగర్భ స్సత్య రూప స్సత్య సత్య పరాక్రమః
అంజనాప్రాణ లింగశ్చ వాయు వంశో ద్భ వ స్సుధి:
భద్ర రూపోరుద్ర రూప స్సురూప శ్చిత్ర రూపధృత్
మెనాక వందిత స్సూక్ష్మ దర్వనో విజయో జయః
క్రాంత ది జ్మండలో రుద్రః ప్రాక్టీ కృత విక్రమః
కంబుకంట ప్రసన్నాత్మా హ్రస్వ నాసో వృకోదరః
లంభోష్టః కుండలీ చిత్రమాలీ యోగ విదాంవరః
విప స్చిత్క విరానంద విగ్రహొ నన్యశాసనః
ఫల్గుని సూనుర వ్యగ్రో యోగాత్మా యోగత త్పరః
యోగవేద్యో యోగారక్తో యోగ యోఇనిర్ధ గంబరః
అకారాది క్ష కారంత వర్గ నిర్మిత విగ్రహః
ఉలూఖల ముఖ స్సింహ స్సంస్తుత: పరమేశ్వరఃస్శ్లి ష్ట జంఘ స్శ్లిష్ట జాను స్శ్లి ష్ట పాని స్శిఖాధరః

సుశర్మా మిత శర్మా చ నారాయణ పరాయనః
జిష్ణుర్భ విష్ణూరో చిష్ణు ర్గ్రసి ష్ణు స్స్తా ణు రేవచ
హరి రుద్రా సుక్రుద్వ క్ష కంపనో భూమి కంపనః
గుణ ప్రవాహ సూత్రాత్మా వీత రాగ స్స్తుతి ప్రియః
నాక న్యాభ యధ్వం సీరు క్మ వర్ణః కపాలభ్రుత్
అనాకులో భావోపాయో నపాయో వేద పారగః
అక్షరః పురుషో లోకనాథో రక్షః ప్రభుర్ధ్రుడః
అష్టాంగ యోగ ఫలభుక్ సత్య సంధః పురుష్టుతః
శ్మశాన స్థాన నిలయః ప్రేత భూతాన్విత క్షమః
పంచాక్షర పరః పంచమాత్రుకో  రంజనధ్వజః
యోగినీ బృంద వంద్యశ్చ శత్రో ఘ్నో నంత విక్రమః
బ్రహ్మచారీంద్రియదీరి పుర్ధ్రత దండో దశాత్మకః
అప్రపంచ స్సదాచార స్శూర సేన విదారకః
వృద్ధ ప్రమోదశ్చా నంద స్సప్త జిహ్వపతిర్ధరః
నవద్వార పురాధారః ప్రత్యగ్ర స్సామ గాయకః
షట్చక్ర ధామా స్వర్లోకో భయ హ్రున్మానదో మదః
సర్వ వశ్యకర శ్శక్తి ర్నేతా చానంత మంగళః
అష్టమూర్తిధరో నేతా విరూప స్సర్వ సుందరః
ధూమకేతు ర్మహకేతు స్సత్య కేతు ర్మహరథ:
నడిప్రియః స్వతంత్ర శ్చ మేఖలీ సమర ప్రియః
లోహంగః సర్విద్ధ న్వీ షట్కల శ్శర్వ ఈశ్వరః
పలభుక్పల మస్తశ్చ సర్వ కర్మ ఫలప్రదః
ధర్మాధక్షో ధర్మ ఫలో ధర్మో ధర్మ ప్రదోర్ధదః
పంచ విశంతి తత్త్వ జ్ఞస్తారక బ్రహ్మ తత్పరః
త్రిమార్గవ సతిర్భీమః సర్వ దుఃఖ నిబ్హరణఃఊర్జ స్వాన్ నిర్గళ శ్శూలీ మాలీ గర్భో నిశాచరః

రక్తాంబరధరో రక్తో రక్త మాలా విభూషణః
వనమాలీ శుభాంగ శ్చ శ్వేత స్శ్వేతాంబరో యువా
జయో జయ పరీవారః సహస్రవదనః కవి:
శాకినీ డాకినీ  యక్ష రక్షో భూతౌ ఘభంజనః 
సద్యోజాతః కామగతి: జ్ఞానమూర్తి ర్యశ స్కరః
శంభు తేజాః సార్వభౌమా విష్ణుభక్తి: ప్లవంగమః
చతుర్నవతి మంత్రజ్ఞ పౌలస్త్య బలదర్పహా,
సర్వలక్ష్మీ ప్రదస్శ్రీ మానంగద ప్రియ ఈడితః
స్మ్రతిర్భీజం సురేశానః సంసార భయ నాశనః
ఉత్తమ స్శ్రీ పరీవార స్శ్రీభూ దుర్గా చ కామద్రుక్
సాదాగా తిర్మాత రిశ్వా రామ పాదాబ్జ షట్పదః
నీలప్రియో నీలవర్ణో నీలవర్ణ ప్రియ స్సుహృత్
రామదూతో లోకబంధు రంత రాత్మా మనోరమః
శ్రీరామధ్యాన కృద్వీర స్సదా కిం పు ఉష స్తుతి
రామకార్యాంత రంగశ్చ శుద్ధి ర్గతి రనామయః
పుణ్యశ్లోకః పరానందః పరేశః ప్రియసారథి
లోకస్వామీ ముక్తి దాతా సర్వకారణ కారణః
మహాబలో మహావీరః పారావార గతిర్గురు:
సమస్తలోక సాక్షీ చ సమస్త సురవందితః
సీతాసమేత శ్రీ రామ పాద సేవా ధురంధరః
శ్రీ సీతాసమేత శ్రీరామ పాద సేవా ధురంధరః
                          
 శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ శ్లోకా స్సమాప్తాః


Sree aaMjanaeya sahasranaama stOtramhanumaan^ Sree pradO vaayuputtrOrudrO naghOjara@h

amRtyurveera veeraScha graamaavaasO janaaSraya@h
dhanadO nirguNa SSoorO virO nidhi patirmuni:,
piMgaakshO varadO vaagmee seetaaSOka vinaaSaka@h
SivasSarva@h parO vyaktO kyaktaa vyaktO dharaadhara@h
piMgaakaeSa@h piMgarO mlaa Srutigamya ssanaatana@h
anaadirbhagavaan^ daevO viSvamaeturja naaSraya@h
aarOgyakartaa viSvaeSO viSvanaathO hareeSvara@h
bhargO raamOraamabhaktaM kalyaaNa@h prakRtisthira@h
viSvaMbharO viSvamoorti rviSvaakaaraScha viSvapa@h
viSvaatmaa viSvasaevyO tha viSvO viSva harO ravi:
viSvachaeshTO viSvagamyO viSvadhyaeya@h kalaadhara@h
plavaMgama@h kapiSraeshTO jyaeshTO vidyaavanaera@h
baalO vRddhO yavaatatvaM tattvagamya ssukhO myaja@h
aMjanaa soonura vyagrO graamaSaaMtO dharaadhara@h
bhoorbhuvassva r^ mahaarlOkO janalOka stapO vyaya@h
satyamOMkaara gamyaScha praNavO vyaapakO mala@h
SivO dharma pratishTaaya raamaeshTa:, phalguvapriya   
gOshpadeekRta vaaraaSi: poorNa kaamO dharaapati:
rakshOghna@h puMDareekaaksha SSaraNaagata vatsala@h
jaanakee praaNadaataa cha rakshaM praaNaa pahaaraka@h
poorNa praaNaadaataa cha  rakshaM praaNaapahaaraka@h
poorNa sattva peeta vaasaa: divaakara samaprabha@h
drONahartaa Sakti naetaa Sakti raaksha samaaraka@h
rakshOghnO raamadootaScha Saakinee jeevahaaraka@h
bhubhukkaara hataa raatigarva@h parvata bhaedana@hhaetumaan^ praaMSubeejaM cha viSvabhartaa jagadguru:

jagattraataa jagannaathO jagadee SO janaeSvara@h
jagatpitaa hari SreeSO garuDa ssayabhaMjana@h
paardhadhvajO vaayuputrO mita purchO mita prabha@h
brahma puchcha@h parabrahma puchchO raamaeshTa aevacha
sugreevaadi yutO j~naanee vaanarO vaanaraeSvara@h
kalpasthaayee chiraMjeevi prasannaScha sadaaSiva@h
sannati ssadgati rbhukti muktida@h keerti daayaka@h
keerti: keerti pradaSchaiva samudra Sreeprada vvina@h
uda thi kramaNO daeva ssaMsaara bhayanaaSana@h
vaardhi baMdhana krudvi Svajaetaa viSva pratishTi ta@h
laMkaari: kaalapurushOlaM kaeSa gRha bhaMjana@h
bhootaavaasO vaasudaevO vastustree bhuvanaeSvara@h
Sreeraamadoota@h kRshNaScha laMkaapraasaada bhaMjana@h
kRshNa@h kRshNa stu ta SSaaMti SSaaMtidO viSvapaavana@h
viSvabhOktaa cha maareecha ghnO brahmachaaree jitaeMdriya:
oordhvagO laaMgulee maalee veeramaarO jayaprada@h
jaganmaMgaLada@h puNya@h puNya SravaNa keertana@h
punyakeerti: puNyagati: rjaga tpaavana paavana@h
daevaeSO jitaarOdhaScha raamabhakti vidhaayaka@h
dyaataa dhyaeyO nabha ssaakshee chaeta schaitanya vigraha@h
j~naanada@h praaNada@h praaNO jagatpaaNa ssameeraNa@h 
vibheeshaNa priya SSoora@h pippalaaSraya siddhida@h
suhrutsiddhaMSraya@h kaala@h kaalabhakshaka bharjita@h
laMkaeSa nidhaana ssaa laMkaadaaha kaeSvara@h
chaMdra sooryaagani naetaScha kaalaagni: praLayaaMtaka@hkapila@h kapeeSa@h puNyaraaSi rdvaada SaraaSiga@h

sarvaaSra yO pramaeyaatnaa raevatyaadi nivaaraka@h
lakshmaNa praaNadaataacha seetajeevana haetuka@h
raamadhyaeyO hRsheekaeSO vishNubhaktO jaTeebalee
daevaari darpahee hotaakartaa hartaa jagatrpabhu:
nagara graama paalaScha SuddO buddO niraMtara@h
niraMjanO nirvikalpO guNaateetO bhayaMkara@h
vaanamaaMScha duraaraadhya sta passadhyO maraeSvara@h
jaanakee ghana SO kO tda taapahartaa paraatpara@h
vaajmaya ssada sadroopa kaaraNaM prakRtae para@h
bhaagyadO nirmalO naetaa puchCha laMkaavidaahaka@h 
puchChabaddhO yaatudhaanO yaatudhaana ri pupriya@h
Chaayaapahaaree bhutaeSO lOkaeSa ssadga ti prada@h
plavaMga maeSvara@h krOdha@h krOda@h saMrakta lOchana@h
krOdha hartaa taapahartaa bhaktaa bhaya varaprada@h
bhaktaanu kaMpee viSvaeSa@h puruhoota@h puraMdara@h
agnirvibhaava surbhaa svad^ yamO nir^ Rtiraevacha
varuNO vaayugatimaana vaayu: kaubaera eeSvara@h
raviSchaMdra : kujassaumyO guru: kaavya@h SanaiSchara@h
raahu: kaeturmaruddO taadhaataa hartaa sameekara@h
maSakeekRta dae aari daityaari rmadhu soodana@h
kaama@h kapi: kaamapaalaM kapilO viSva jeevana@h
bhaageerathee padaaMbhOja ssaetubaMdha viSaarada@hsvaaha svadhaa havi: kavyaM havyakavya prakaaSaka@h

svaprakaaSO mahaaveerO laghuSchaamita vikrama@h
praDeenODDeena gatimaan^ sadgati: purashOttama@h
jagadaatmaa jagadyOnirja gadaMtO hyanaMtaka@h
nishpapaa nishkaLaMka Scha mahaan^ mahadamaMkRti:
khaM vaayu: pRthivee myaapO vahnirdhi kkaala aevacha,
kshaetraj~na: kshaetrapaalaSa cha palvalee kRta saagara@h
hiraNmaya@h puraaNaScha khaecharO bhakoocharO manu:
hiraNyagarbha ssootraatmaa raajaraajO viSaaMpati:
vaedaaMta vaedyO dgee thaScha vaeda daedaaMgaa paaraga@h
pratigraamasthita@h ssadhya sspoorti daataa guNaakara@h
nakshatramaalee bhootaatmaa surabhi: kalpapaadapa@h
chiMtaamaNi rguNanidhi: prajaapati ranuttama@h
puNyaSlOka@h puraaraati rjyOtishmaana Saarvaree pati
kilikilyaara paatra sta bhootapraeta viSaachaka@h
RNatraya mara ssookshma sstoossarva gata@h pumaan^,
apasmaara hara ssmartaa SRti rgaathaa smRtirmanu
svarga dvaara@h prajaadvaarO mOksha dvaara@h kapeeSvara@h 
naadaroopa@h parabrahma brahma brahma puraatana@h
aekO naikO jana sSukla ssvayaM jyOti ranaakula@h
jyOti rjyOti raanaadiScha saattvikO raaja sattama@h
tamOhartaa, niraalaMbO niraakaarO guNaakara@h
guNaaSraya guNamayO bRhatkaayO bRhadyaaSaa@h
bRhaddha nu rbru hatpaadO bRhanmoordaa bRhatsyana@h
bRhatkarNO bRhannasO bRhannae trO bRhadgaLa@h
bRhadyatnO bRhachchaeshnO brumatpuchchO bRhatkara@h
bRhadgati darbpa hatsaevyO bRhallOka phalaprada@h
bRhachchakti rbpa  hadvaaMChaa phaladO bRhadeeSvara@hbRhallOkanutO drashTaa vidyaadaataa jagadguru:

daevaachaarya ssatya vaadee brahmavaadee kaLaadhara@h
sapta paataaLa gaamee cha malayaachala saMSraya@h
utta raaSaa sthita SreedO divyaushada vaSaM khaga@h
SaakhaamRga@h kapeeMdra vcha puraaNa sSruti
chaturO braahmaNO yOgee yOga gamya@h paraatpara@h
anaadi nidhanO vyaasO vaikuMTa@h pRthivee pati:
paraajitO jitaaraati ssadaanaMda Scha eeSitaa,
gOpaalO gO patirgO paTaa kali: kaala@h paraatpara@h
manOvaegi sadaayOgee saMsaara bhayanaaSaana@h
tattva daataacha tattvaj~na statvaM tattva prakaaSaka@h
SuddO buddO nityamuktO yuktaa kaarO jayaprada@h
praLayO mita maayaScha maayaateetO vimatsara@h
maayaanirjita raksha Scha maayaa nirmita veeshTava@h
maayaaSraya Scha nirlaepO maayaa nirvaMchaka ssukha@h
sukhee sukhapradO naagO mahaeSakRta saMstava@h
mahaeSvara ssatya saMda sSarabha@h kalipaavana@h
rasOra saj~na ssammaana sTae paSchakshu Scha bhairava@h
ghraaNO ganda ssparSanaM cha ssarSO haMkaara maanada@h
naeti naetaeti gamyaScha vaikuMTa bhajana priya@h
gireeSO giri jaa kaaMtO durvaasaa@h ka viraMgiraa@h
bhrugurva si shTa schya vanastuMburu rnaaradO mara@h
viSva kshaetraM viSva beejaM viSva naetchaScha viSvasa@h
yaajakO yaajamaana Scha paavaka@h pitara stathaa,
Sraddhaabuddhi: kshamaa taMdraa maMtrO maMtra yuta ssarva@h
raajaeMdrO bhoopati: kaMTamaalee saMsaara saarathi:


nitya saMpoorNa kaamaScha bhakta kaamadhu guttama@h

gaNapa@h keeSa pO bhraataa pitaa maataa cha  maaruti:
sahasra Seershaa purusha@h sahasraaksha ssahasrapaat^
kaamajitkaa madahana@h kaama@h kaamya phalaprada@h
mudraapa haree cha rakshO ghna: kshiti bhaara harO bala@h
nakhadaMshTraayudhO vishNu bhaktO bhayavara prada@h
darpaha darpadO dRpta ssata moorti ramoorti maan^
mahaanidhi rmahaabhaagO mahaabhOgO mahaardhada@h
mahaakaarO mahaayOgee mahaataejaa mahaadyuti:
mahaakarmaa mahaanadO mahaamaMtrO mahaamati:
mahaaSayO mahodaarO mahaadaevaatmakO vibhu:
rudra karmaa krooraka rmaaratna naabha@h kRtaagama@h
aMbhO dhi laMghana ssiMho nityO dharma pramOdana@h 
jitaamitrO jayassaamO vijayO vaayuvaahana@h
jeevadaataa sahasraaMSu rmukuMdO bhoori dakshiNa@h
siddhaardha ssiddada ssiddha saMkalpa ssiddha haetuka@h
sapta paataaLa bharaNa ssaptarshi gaNavaMdita@h
saptaaMga raajya sukhada ssapta maatru nishaevita@h
saptalOkaika makuTa ssapta hotaa sarvaaSraya@h
sapta chchaMdO nidhi ssapta chchaMda ssapta janaaSraya@h
sapta saamO pagee ta Scha sapta paataaLa saMSraya@h
maedhaavee keerti dasSOka haree daurbhau gyanaaSana@h
sarvavaSyakarO bhargO dO shaghna@h puttra pautrada@h
prativaadi mukha staMbhO dushTa chitra prasaadana@h
paraabhi chaara SamanO du@hkhaghnO baMdha mOkshada@hnavadvaara puraadhaarO navadvaara nikaetana@h

naranaaraayaNa stu tyO naranaathO mahaeSvara@h
maekhalee kavachee khaDgee bhraajishNu rvishNu saarathi:
bahuyOjana visteerNa puchcha@h puchcha hataa sura@h
dushTa graha ni haMtaacha piSaacha graha ghaatuka@h
ugrakrutyOgra vaega Scha ugra naetra SSata kratu:
Satamanyu stuta stutya sstuti sstOtraa mahaabala@h
samagra guNaSaalee chavya grO rakshO vinaaSaka@h
rakshO ghna hastO brahmaeSa SreedharO bhaktavatsala@h
maeghanaadO maegharoopO maeghavrushTi nivaaraka@h
maeghajeevana haetuScha maegha Syaama@h paraatmaka@h
sameera tana yO boddaa tattva vidyaa viSaarada@h
amOghO mogha vRddhi Scha tishTadO nishTha naaSaka@h
ardhO narathaapahaaree cha samardO raama saevaka@h
ardhi dhanya ssuraaraati: puMDareekaaksha aatmabhoo:
saMkarshaNO viSuddhaatmaa vidyaaraaSi ssuraeSvara@h
aachalO ddhaarakO nitya ssaetu krudra maasaarathi;
aanaMda@h paramaanaMdO tsya@h koormO nidhi SSama@h
varaaho naarasiMha Scha vaamanO jamadagnija@h
raama@h kRshNa@h SSavO buddha@h kalkee raamaSrayOhara@h
naMdee bhruMgee cha chaMDee cha gaNaeSO gaNasaevita@h
karmaadhyaksha ssuraadhyakshO viSramO jagataaM pati:
jagannaatha@h kapiSraeshTa ssarvaa vaasa ssadaaSraya@h
sugreevaadi stu ta sSaaMta ssarva karmaa plavaMgama@h
nakhadaari tara ksha Scha nakhaayudha viSaarada@h
kuSala ssudhana SSraeshTO vaasuki ssakshaka ssarva@h
svarNa varNO balaaDya Scha raama poojyO ghanaaSana@hkaivalya deepa@h kaivalyO garuDa@h pannagO guru:

kilyaaraava hataaraati garva@h parvata bhaedhana@h
vajraaMgO vajra vaega Scha bhaktO vajra nivaaraka@h
nakhaayudO mani greevO jvaalaamaalee cha bhaaskara@h
prauDa: prataapasta panO bhakta taapanivaaraka@h
SaraNaM jeevanaM bhOktaa naanaachaeshTO hyachaMchala@h
susvasthO shTaasyaha du@hkhaSamana@h pavanaatmaja:
paavana@h pavana@h kaaMtO bhaktaaga ssahaanO bala@h
maeghanaadari purmaega naada saMhRta raaksha sa@h
ksharO ksharO vinae taatmaa vaana raeSa ssataaMgati:
Sree kaMTa sSiti kaMTaScha sahaaya ssahanaayaka
asthoolaaSchaa shyaNu rbhargO daeva ssaMhati naaSana@h
aadhyaatma vidyaa saara Scha aadhyaatma kuSala ssudi:
akalmasha ssatya haetu ssatyaga ssatya gOchara@h
satyagarbha ssatya roopa ssatya satya paraakrama@h
aMjanaapraaNa liMgaScha vaayu vaMSO dbha va ssudhi:
bhadra roopOrudra roopa ssuroopa Schitra roopadhRt^
menaaka vaMdita ssookshma darvanO vijayO jaya@h
kraaMta di jmaMDalO rudra@h praakTee kRta vikrama@h
kaMbukaMTa prasannaatmaa hrasva naasO vRkOdara@h
laMbhOshTa@h kuMDalee chitramaalee yOga vidaaMvara@h
vipa schitka viraanaMda vigraho nanyaSaasana@h
phalguni soonura vyagrO yOgaatmaa yOgata tpara@h
yOgavaedyO yOgaaraktO yOga yOinirdha gaMbara@h
akaaraadi ksha kaaraMta varga nirmita vigraha@h
ulookhala mukha ssiMha ssaMstuta: paramaeSvara@hsSli shTa jaMgha sSlishTa jaanu sSli shTa paani sSikhaadhara@h

suSarmaa mita Sarmaa cha naaraayaNa paraayana@h
jishNurbha vishNoorO chishNu rgrasi shNu sstaa Nu raevacha
hari rudraa sukrudva ksha kaMpanO bhoomi kaMpana@h
guNa pravaaha sootraatmaa veeta raaga sstuti priya@h
naaka nyaabha yadhvaM seeru kma varNa@h kapaalabhrut^
anaakulO bhaavOpaayO napaayO vaeda paaraga@h
akshara@h purushO lOkanaathO raksha@h prabhurdhruDa@h
ashTaaMga yOga phalabhuk^ satya saMdha@h purushTuta@h
SmaSaana sthaana nilaya@h praeta bhootaanvita kshama@h
paMchaakshara para@h paMchamaatrukO  raMjanadhvaja@h
yOginee bRMda vaMdyaScha SatrO ghnO naMta vikrama@h
brahmachaareeMdriyadeeri purdhrata daMDO daSaatmaka@h
aprapaMcha ssadaachaara sSoora saena vidaaraka@h
vRddha pramOdaSchaa naMda ssapta jihvapatirdhara@h
navadvaara puraadhaara@h pratyagra ssaama gaayaka@h
shaTchakra dhaamaa svarlOkO bhaya hrunmaanadO mada@h
sarva vaSyakara SSakti rnaetaa chaanaMta maMgaLa@h
ashTamoortidharO naetaa viroopa ssarva suMdara@h
dhoomakaetu rmahakaetu ssatya kaetu rmaharatha:
naDipriya@h svataMtra Scha maekhalee samara priya@h
lOhaMga@h sarviddha nvee shaTkala SSarva eeSvara@h
palabhukpala mastaScha sarva karma phalaprada@h
dharmaadhakshO dharma phalO dharmO dharma pradOrdhada@h
paMcha viSaMti tattva j~nastaaraka brahma tatpara@h
trimaargava satirbheema@h sarva du@hkha nibharaNa@hoorja svaan^ nirgaLa SSoolee maalee garbhO niSaachara@h

raktaaMbaradharO raktO rakta maalaa vibhooshaNa@h
vanamaalee SubhaaMga Scha Svaeta sSvaetaaMbarO yuvaa
jayO jaya pareevaara@h sahasravadana@h kavi:
Saakinee Daakinee  yaksha rakshO bhootau ghabhaMjana@h 
sadyOjaata@h kaamagati: j~naanamoorti ryaSa skara@h
SaMbhu taejaa@h saarvabhaumaa vishNubhakti: plavaMgama@h
chaturnavati maMtraj~na paulastya baladarpahaa,
sarvalakshmee pradasSree maanaMgada priya eeDita@h
smratirbheejaM suraeSaana@h saMsaara bhaya naaSana@h
uttama sSree pareevaara sSreebhoo durgaa cha kaamadruk^
saadaagaa tirmaata riSvaa raama paadaabja shaTpada@h
neelapriyO neelavarNO neelavarNa priya ssuhRt^
raamadootO lOkabaMdhu raMta raatmaa manOrama@h
Sreeraamadhyaana kRdveera ssadaa kiM pu usha stuti
raamakaaryaaMta raMgaScha Suddhi rgati ranaamaya@h
puNyaSlOka@h paraanaMda@h paraeSa@h priyasaarathi
lOkasvaamee mukti daataa sarvakaaraNa kaaraNa@h
mahaabalO mahaaveera@h paaraavaara gatirguru:
samastalOka saakshee cha samasta suravaMdita@h
seetaasamaeta Sree raama paada saevaa dhuraMdhara@h
Sree seetaasamaeta Sreeraama paada saevaa dhuraMdhara@h
                          
 Sree aaMjanaeya sahasranaama SlOkaa ssamaaptaa@h

No comments: