Saturday, March 22, 2008

Sri Venkatesa Stotra


1)Kamala kucha choochuka kumkumatho
Niyatharuni thaathula neela thano
Kamalayatha lochana loka pathe
Vijayee bhava venkata shaila pathe

2)Sa chaturmukha shanmukha panchamukha
Pramukhakhila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala sara nidhe
Paripalaya maam vrusha shaila pathe

3)Athivelathaya thava durvishahai
Anuvela kruthai , aparadha sathai
Bharitham thwaritham vrusha shaila pathe
Parayaa krupayaa pari pahi hare

4)Adhi venkata shailamudharamathe
Janathabhi mathaadhika dhana rathaath
Para devathaya gathi thaan nigamai
Kamala dayithaan param kalaye

5)Kalavenuravasa gopavadhoo
Sathakodi vruthaath, smarakodi samath
Prathi vallavikabhimadath sukhadath
Vasudeva suthaan na param kallaye

6)Abhirama gunakara dasarathe
Jagadeka dhanurdhara dheeramathe
Raghu nayaka rama,Ramesa Vibho
Varadho bhava deva dayajaladhe

7)Avaneethanaya kamaneeya karam
Rajanikara charu mukhambhuruham
Rajanichara raja thamo mihiram
Mahaneeyam aham raghrama maye

8)Sumukham suhrudham sulabham sukhadham
Savanujam cha sukhayam amogha saram
Apahaya raghudwaham anyam aham
Na kathanchana kanchana jaathu bhaje

9)Vina Venkatesam na natho na natha
Sada venkatesam smarami , smarami
Hare Venkatesa , praseedha praseedha
Priyam Venkatesa , prayacha prayacha

10)Aham dhooradasthe padambhoja yugma
Pranamechaya agathya sevam karomi
Sakruth sevaya nithya seva balam thwam
Prayacha praycha prabho Venkatesa

11)Agnaninam maya doshan
Aseshan vihithan hare
Kshamasva thwam,kshamasva thwam
Sesha shail shika mane.!!!!

No comments: