Saturday, March 22, 2008

Sri VEnkaTESwara suprabhaatam1)kausalyaa suprajaa raama poorvaa saMdhyaa pravartatE

utthishTha nara Saardoola kartavyaM daivamaahnikaM
utthishThOtthishTha gOviMda utthishTha garuDa dhvaja
utthishTa kamalaa kaaMtaa trailOkyaM maMgaLaM kuru

2)maata ssamasta jagataaM madhukaiTabhaarE@h
vakshO vihAriNi manOhara divya moortE
Sree svaamini Srita jana priya daana SeelE
Sree vEMkaTESa dayitE tava suprabhaataM

3)tava suprabhaata maraviMda lOchanE
bhavatu prasanna mukha caMdra maMDalE
vidhi SaMkarEMdra vanitaabhirarcitE
vRsha Saila naatha dayitE dayaanidhE

4)atryaadi sapta Rshaya ssamupaasya saMdhyaaM
aakaaSa siMdhu kamalaani manOharaaNi
aadaaya paada yuga marchayituM prapannaa@h
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

5)paMchaana naabjabhava shaNmukha vaasavaadyaa@h
traivikramaadi caritaM vibudhaa@h stuvaMti
bhaashaapati@h paThati vaasara Suddhi maaraat
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

6)eeshat praphulla saraseeruha naarikELa
phoogadrumaadi sumanOhara paalikaanaaM
aavaati maMda manila@h saha divya gaMdhaih
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

7)unmeelya nEtrayuga muttama paMjarasthaa@h
paatraa vaSishTa kadaLee phala paayasaani
bhuktvaa saleela matha kELi Sukaa@h paThaMti
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

8)taMtree prakarsha madhura svanayaa vipaMcyaa
gaayatyanaMta caritaM tava naaradOpi
bhaashaa samagrama sakRt kara saara ramyaM
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM


9)bhRMgaavaLeecha makaraMda rasaanu viddha
jhaMkaara geeta ninadai@h ssaha sEvanAyA
niryaatyupaaMta sarasee kamalOdarEbhya@h
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

10)yOshA gaNEna vara dadhni vimathya maanE
ghOshAlayEshu dadhi maMthana teevraghOshaa@h
rOshaatkaliM vidadhatE kakubhaScha kuMbhaa@h
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

11)padmESa mitra Satapatra gataaLi vargaa@h
hartuM SriyaM kuvalayasya nijaaMga lakshmyaa@h
bhEree ninaada miva bibhrati teevra naadaM
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

12)SreemannabheeshTa varadaakhila lOka baMdhO
Sree Sreenivaasa jagadEka dayaika siMdhO
Sree dEvataagRha bhujaaMtara divya moortE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

13)Sree svaami pushkariNikaaplava nirmalaaMgaa@h
SrEyOrthinO hara viriMchi sanaMda naadyaaM
dvaarE vasaMti vara vEtra hatOttamaaMgaa@h
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

14)Sree SEshaSaila garuDaachala vEMkaTaadri
naaraayaNaadri vRshabhaadri vRshaadri mukhyaaM
aakhyaaM tvadeeya vasatE raniSaM vadaMti
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

15)sEvaaparaa@h Siva surESa kRSaanu dharma
rakshOMbu naatha pavamaana dhanaadi naathaa@h
baddhaaMjali pravilasa nija Seersha dESaa@h
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM


16)dhaaTeeshutE vihagaraaja mRgaadhiraaja
naagaadhiraaja gajaraaja hayaadhiraajaa@h
svasvaadhikaara mahimaadika marthayaMtE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

17)sooryEMdu bhauma budha vaakpati kaavya Soori
svarbhaanu kEtu divishat parishat pradhaanaa@h
tvaddaasa daasa charamaavadhi daasa daasaa@h
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

18)tvatpaada dhooLi bharita sphuritOttamaaMgaa@h
svargaapa varga nirapEksha nijaaMtaraMgaa@h
kalpaagamaa kalanayaa kulataaM labhaMtE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

19)tvadgOpuraagra SikharaaNi nireekshamaaNaa@h
svargaapavarga padaveeM paramaaM SrayaMta@h
martyaa mnushya bhuvanE mati maaSrayaMtE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

20)Sree bhoomi naayaka dayaadi guNaamRtaabdhE
dEvaadi dEva jagadEka SaraNya moortE
SreemannanaMta garuDaadibhi rarchitaaMghrE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

21)Sree padmanaabha purushOttama vaasudEva
vaikuMTha maadhava janaardana chakrapaaNE
Sree vatsa chihna SaraNaagata paarijaata
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

22)kaMdarpa darpa hara suMdara divya moortE
kaaMtaa kuchaaMburuha kuTmala lOla dRshTE
kalyaaNa nirmala guNaakara divya keertE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

23)meenaakRtE kamaTha kOla nRsiMha varNin
svaamin paraSvatha tapOdhana raamachaMdra@h
SEshaaMSa raama yadunaMdana kalki roopa
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

24)Elaa lavaMga ghana saara sugaMdhi teerthaM
divyaM viyat sariti hEma ghaTEshu poorNaM
dhRtvaadya vaidika SikhaamaNayah prahRshTaa@h
tishTaMti vEMkaTapatE tava suprabhaataM

25)bhaasvaanudEti vikachaani sarOruhaaNi
saMpoorayaMti ninadai@h kakubhO vihaMgaa@h
Sree vaishNava@h satata marthita maMgaLaastE
dhaamaaSrayaMti tava vEMkaTa suprabhaataM

26)brahmaadaya ssuravara ssamaharshayastE
saMta ssanaMdana mukhaa stvatha yOgi varyaa@h
dhaamaaMtikE tavahi maMgaLa vastu hastaa@h
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

27)lakshmee nivaasa niravadya guNaika siMdhO@h
saMsaara saagara samuttaraNaika sEtO
vEdaaMta vEdya nija vaibhava bhakta bhOgya
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

28)itthaM vRshaachala patE riha suprabhaataM
yE maanavaa@h prati dinaM paThituM pravRttaa@h
tEshaaM prabhaata samayE smRti raMga bhaajaaM
praj~naaM paraartha sulabhaaM paramaaM prasootE

No comments: