Tuesday, September 2, 2008

Sri Gananaayaka ashTakam

1) Ekadantam mahaakaayam taptakaanchanasannibham
lambhOdaram viSaalaaksham vandEham gaNanaayakam !!

2) mounjii kRshNaajinadharam naagayajnOpaveetam
baalEnduSakalam moulou vandEham gaNa naayakam !!

3) chitraratnavichitraangam chitramaalaa vibhUshitam
kaamarUpadharam dEvam vandEham gaNanaayakam

4) gajavaktRm suraSrEshTam karNachaamara bhUshitam
paaSaankuSadharam dEvam vandEham gaNa naayakam !!

5) mUshikOttama maaruhya dEvaasuramahaahavE
yOddHukaamam mahaaveeram vandEham gaNa naayakam !!

6) yakshakinnera gandharva siddha vidyaadharaissadaa
stUyamaanam mahaabaahum vandEham gaNa naayakam !!

7) ambikaahRudayaanandam maatRbhi@h parivEshTitam
bhaktapriyam madOnmattam vandEham gaNa naayakam !!

8) sarvaviGhnaharam dEvam sarvaviGhnavivarjitam
sarvasidhipradaataaram vandEham gaNa naayakam

gaNaashTakamidam puNyam ya@h paTHEt satatam nara@h
siddhyanti sarvakaaryaaNi vidyaavaan dhanavaan bhavEt !!

!! iti Sree gaNanaayakaashTakam sampUrNam !!

No comments: