Friday, July 3, 2009

saraswatii stOtram


!!! saraswatii stOtram !!!

yaa kundEndu tushaara haara dhavaLaa yaaSubhra vasraanvitaa
yaaveeNaa paradanDa manDita karaayaaSwEta padmasanaa
yaa brahmachyuta Sankara prabhRutibhirdhEvaissadaa pUjitaa
saa maam paatu saraswatii bhagavatii niSSEsha jaaDyaapahaa

dOrbhiryuktaa chaturthi@h sphaTika maNNinibhai rakshamaalaandadhaanaa
hastEnaikEna padmam sitamapi chaSukam pustakam chaaparENa
bhaasaakundEndu SankhasphaTika maNi nibhaa bhaasamaanaa samaanaa
saa mE vaagdEvatEyam nivasatu vadanE sarvadaa suprasannaa

suraavaraissEvita paadapankajaakarE viraajatkaamaneeya pustakaa
virinchi patnii kamalaasana shitaa sarsvatii nRutyatu
vaachimEsadaa saraswatii sarasija kEsara prabhaa tapaswineesita
kamalaasana priyaa ghanastanee kamala vilOla lOchanaa manaswinee bhavatu varapradaayinii

saraswatii namastubhyam varadE kaamarUpiNii
vidyaarambham karishyaami siddhirbhavatumE sadaa
saraswatii namastubhyam sarvadEvii namO nama@h
SaantirUpE SaSidharE sarvayOgE namO nama@h

nityaanandE niraadhaarE nishkaLaayai namO nama@h
vidyaadharE viSaalaakshi Suddha jnanE namO nama@h
Suddha sphaTika rUpaayai sUkshmarUpE namO nama@h
Sabdabrahmi chaturhastE sarvasiddhyai namO nama@h

muktaalankRuta sarvaangyai mUlaadhaarE namO nama@h
mUlamantra swarUpaayai mUlaSaktyai namO nama@h
manOnmani mahaabhOgE vaageeSwarii namO nama@h
vaagmyai varada hastaayai varadaayai namO nama@h
vEdaayai vEdarUpaayai vEdaantaayai namO nama@h
guNadOsha vivarjinyai guNadeeptyai namO nama@h

sarvajnaanE sadaanandE sarvarUpE namO nama@h
sampannaayai kumaaryaicha sarvajnEtE namO nama@h
yOgaanaarya umaadEvyai yOgaanandE namO nama@h
divyajnaana trinEtraayai divyamUrtyai namO nama@h

arthachandra jaTaadhaari chandrabimbE namO nama@h
chandraaditya jaTaadhaari chandrabimbE namOnama@h

aNurUpE mahaarUpE viSwarUpE namO nama@h
aNimaadyashThasiddhaayai AnandAyAya namO nama@h

jnAna vijnaana rUpAyai jnAnamUrtE namO nama@h
nAnASAstra swarUpaayai nAnA rUpE namO nama@h

padmadaa padmavamSaa cha padmarUpE namO nama@h
paramEshTyai paramUrtyai namastE paapanaaSinii

mahaadEvyai mahaakaaLyai mahaalakshmyai namO nama@h
brahma vishNu Sivaayaicha brahma naaryai namO nama@h

kamalaakara pushpaa cha kaamarUpE namO nama@h
kapaalikarmadeepaayai karmadaayai namO nama@h

saayampaatra paThEnityam shaaNmaasaatsiddhiruchyatE
chOravyaaghra bhayam naasti paThantaam SruNwataamapi
itdham saraswatii stOtra magastya muni vaachakam
sarvasiddhii karam nRuNAm sarvapaapa praNaaSanam

No comments: