Sunday, July 31, 2016

శ్రీ వెంకటేశ్వర మంగళాశాసనంశ్రీ వెంకటేశ్వర మంగళాశాసనం

1::శ్రియ కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్థినామ్ 
శ్రీ వేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్. 

2::లక్ష్మీత విభ్రమా లోక సుభ్రూవిభ్రమచక్షుషే
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

3::శ్రీ వేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే 
మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్. 

4::సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసామ్ 
సదా సంమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్.

5::నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే 
సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

6::స్వతస్సర్వవిదే సర్వశక్తయే సర్వశేషినే 
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

7::పరస్త్మ బ్రాహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే
ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్.

8::ఆకాలతత్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతాం 
అతృప్త్యమృతరూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్.

9::ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన 
కృపయాదిశతే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

10::దయామృతతరంగిణ్యౌ స్తరంగైరివ శీతలైః 
అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

11::స్రగ్భూషాంబర హేతీనాం సుషమావహ మూర్తయే 
సర్వార్తి శమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

12::శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే, 
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్. (2 తిమెస్)

13::శ్రీమత్సుందరజామాతృముని మానసవాసినే
సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్. 

14::మంగళాశాసన పరైర్మదాచార్య పురోగమైః 
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తూ మంగళమ్. 

No comments: