Tuesday, August 5, 2008

Sri sankaTa naasana ganEsha stOtram
sankaTa naaSana ganEsha stOtram

Narada Uvacha!!

1)Pranamya sirasa devam Gauri putram Vinayakam
Bhakthya vyasa smaren nithya Mayu kama artha sidhaye!

2)Prathamam Vakra thundam cha Ekadantham dveethiyakam
Trithiyam Krishna pingalaksham Gajavakthram Chathurthakam!

3)Lambhodaram panchamam cha Sashtam Vikatameva cha
Sapthamam Vignarajam cha Dhoomra varnam thadashtamam!

4)Navamam phala chandram cha Dasamam thu Vinayakam
Ekadasam Ganapathim Dwadasam the gajananam!

5)Dwathasaithani namani Trisandhyam ya paden nara
Na cha vigna bhayam thasya Sarva sidhi karam dhruvam!

6)Vidyarthi labhadhe vidhyam Danarthi labhathe danam
Puthrarthi labhathe puthran Moksharthi labhathe gatheem!

7)Japeth Ganapathi sthothram Shadbhir masai phalam labeth
Samvatsarena sidhim cha Labhathe nathra samsaya!

8)Ashtanam Brahmanam cha Likihithwa ya samarpoayeth
Thasya Vidhya bhaveth Sarvaa ganesasya prasadatha!

!! iti Srii naarada PuraanE sankaTa nASana gaNapati stOtram sampoorNam !!

No comments: