Wednesday, April 27, 2011

సంతాన గోపాల స్తోత్రమ్సంతాన గోపాల స్తోత్రమ్

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

సంతానగోపాలస్తోత్రం

1} శ్రీశం కమలపత్రాక్షం దేవకీనన్దనం హరిమ్
సుతసంప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి మధుసూదనమ్

2} నమామ్యహం వాసుదేవం సుతసంప్రాప్తయే హరిమ్
యశోదాఙ్కగతం బాలం గోపాలం నన్దనన్దనమ్

3} అస్మాకం పుత్రలాభాయ గోవిన్దం మునివన్దితమ్
నమామ్యహం వాసుదేవం దేవకీనన్దనం సదా

4} గోపాలం డిమ్భకం వన్దే కమలాపతిమచ్యుతమ్
పుత్రసంప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి యదుపుఙ్గవమ్

5} పుత్రకామేష్టిఫలదం కఞ్జాక్షం కమలాపతిమ్
దేవకీనన్దనం వన్దే సుతసమ్ప్రాప్తయే మమ

6} పద్మాపతే పద్మనేత్రే పద్మనాభ జనార్దన
దేహి మే తనయం శ్రీశ వాసుదేవ జగత్పతే

7} యశోదాఙ్కగతం బాలం గోవిన్దం మునివన్దితమ్
అస్మాకం పుత్ర లాభాయ నమామి శ్రీశమచ్యుతమ్

8} శ్రీపతే దేవదేవేశ దీనార్తిర్హరణాచ్యుత
గోవిన్ద మే సుతం దేహి నమామి త్వాం జనార్దన

9} భక్తకామద గోవిన్ద భక్తం రక్ష శుభప్రద
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో

10} రుక్మిణీనాథ సర్వేశ దేహి మే తనయం సదా
భక్తమన్దార పద్మాక్ష త్వామహం శరణం గతః

11} దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

12} వాసుదేవ జగద్వన్ద్య శ్రీపతే పురుషోత్తమ
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

13} కఞ్జాక్ష కమలానాథ పరకారుణికోత్తమ
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

14} లక్ష్మీపతే పద్మనాభ ముకున్ద మునివన్దిత
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

15} కార్యకారణరూపాయ వాసుదేవాయ తే సదా
నమామి పుత్రలాభార్థ సుఖదాయ బుధాయ తే

16} రాజీవనేత్ర శ్రీరామ రావణారే హరే కవే
తుభ్యం నమామి దేవేశ తనయం దేహి మే హరే

17} అస్మాకం పుత్రలాభాయ భజామి త్వాం జగత్పతే
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ రమాపతే

18} శ్రీమానినీమానచోర గోపీవస్త్రాపహారక
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే

19} అస్మాకం పుత్రసంప్రాప్తిం కురుష్వ యదునన్దన
రమాపతే వాసుదేవ ముకున్ద మునివన్దిత

20} వాసుదేవ సుతం దేహి తనయం దేహి మాధవ
పుత్రం మే దేహి శ్రీకృష్ణ వత్సం దేహి మహాప్రభో

21} డిమ్భకం దేహి శ్రీకృష్ణ ఆత్మజం దేహి రాఘవ
భక్తమన్దార మే దేహి తనయం నన్దనన్దన

22} నన్దనం దేహి మే కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే
కమలనాథ గోవిన్ద ముకున్ద మునివన్దిత

23} అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ
సుతం దేహి శ్రియం దేహి శ్రియం పుత్రం ప్రదేహి మే

24} యశోదాస్తన్యపానజ్ఞం పిబన్తం యదునన్దనం
వన్దేహం పుత్రలాభార్థం కపిలాక్షం హరిం సదా

25} నన్దనన్దన దేవేశ నన్దనం దేహి మే ప్రభో
రమాపతే వాసుదేవ శ్రియం పుత్రం జగత్పతే

26} పుత్రం శ్రియం శ్రియం పుత్రం పుత్రం మే దేహి మాధవ
అస్మాకం దీనవాక్యస్య అవధారయ శ్రీపతే

27} గోపాల డిమ్భ గోవిన్ద వాసుదేవ రమాపతే
అస్మాకం డిమ్భకం దేహి శ్రియం దేహి జగత్పతే

28} మద్వాఞ్ఛితఫలం దేహి దేవకీనన్దనాచ్యుత
మమ పుత్రార్థితం ధన్యం కురుష్వ యదునన్దన

29} యాచేహం త్వాం శ్రియం పుత్రం దేహి మే పుత్రసంపదమ్
భక్తచిన్తామణే రామ కల్పవృక్ష మహాప్రభో

30}ఆత్మజం నన్దనం పుత్రం కుమారం డిమ్భకం సుతమ్
అర్భకం తనయం దేహి సదా మే రఘునన్దన

31} వన్దే సన్తానగోపాలం మాధవం భక్తకామదమ్
అస్మాకం పుత్రసంప్రాప్త్యై సదా గోవిన్దమచ్యుతమ్

32} ఓంకారయుక్తం గోపాలం శ్రీయుక్తం యదునన్దనమ్
క్లీంయుక్తం దేవకీపుత్రం నమామి యదునాయకమ్

33} వాసుదేవ ముకున్దేశ గోవిన్ద మాధవాచ్యుత
దేహి మే తనయం కృష్ణ రమానాథ మహాప్రభో

34} రాజీవనేత్ర గోవిన్ద కపిలాక్ష హరే ప్రభో
సమస్తకామ్యవరద దేహి మే తనయం సదా

35} అబ్జపద్మనిభం పద్మవృన్దరూప జగత్పతే
దేహి మే వరసత్పుత్రం రమానాయక మాధవ

36} నన్దపాల ధరాపాల గోవిన్ద యదునన్దన
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో

37} దాసమన్దార గోవిన్ద ముకున్ద మాధవాచ్యుత
గోపాల పుణ్డరీకాక్ష దేహి మే తనయం శ్రియమ్

38} యదునాయక పద్మేశ నన్దగోపవధూసుత
దేహి మే తనయం కృష్ణ శ్రీధర ప్రాణనాయక

39} అస్మాకం వాఞ్ఛితం దేహి దేహి పుత్రం రమాపతే
భగవన్ కృష్ణ సర్వేశ వాసుదేవ జగత్పతే

40} రమాహృదయసంభారసత్యభామామనః ప్రియ
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో

41} చన్ద్రసూర్యాక్ష గోవిన్ద పుణ్డరీకాక్ష మాధవ
అస్మాకం భాగ్యసత్పుత్రం దేహి దేవ జగత్పతే

42} కారుణ్యరూప పద్మాక్ష పద్మనాభసమర్చిత
దేహి మే తనయం కృష్ణ దేవకీనన్దనన్దన

43} దేవకీసుత శ్రీనాథ వాసుదేవ జగత్పతే
సమస్తకామఫలద దేహి మే తనయం సదా

44} భక్తమన్దార గమ్భీర శఙ్కరాచ్యుత మాధవ
దేహి మే తనయం గోపబాలవత్సల శ్రీపతే

45} శ్రీపతే వాసుదేవేశ దేవకీప్రియనన్దన
భక్తమన్దార మే దేహి తనయం జగతాం ప్రభో

46} జగన్నాథ రమానాథ భూమినాథ దయానిధే
వాసుదేవేశ సర్వేశ దేహి మే తనయం ప్రభో

47} శ్రీనాథ కమలపత్రాక్ష వాసుదేవ జగత్పతే
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

48} దాసమన్దార గోవిన్ద భక్తచిన్తామణే ప్రభో
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

49} గోవిన్ద పుణ్డరీకాక్ష రమానాథ మహాప్రభో
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

50} శ్రీనాథ కమలపత్రాక్ష గోవిన్ద మధుసూదన
మత్పుత్రఫలసిద్ధ్యర్థం భజామి త్వాం జనార్దన

51} స్తన్యం పిబన్తం జననీముఖాంబుజం
విలోక్య మన్దస్మితముజ్జ్వలాఙ్గమ్

52} స్పృశన్తమన్యస్తనమఙ్గులీభిర్వన్దే
యశోదాఙ్కగతం ముకున్దమ్

53} యాచేఽహం పుత్రసన్తానం భవన్తం పద్మలోచన
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

54} అస్మాకం పుత్రసమ్పత్తేశ్చిన్తయామి జగత్పతే
శీఘ్రం మే దేహి దాతవ్యం భవతా మునివన్దిత

55} వాసుదేవ జగన్నాథ శ్రీపతే పురుషోత్తమ
కురు మాం పుత్రదత్తం చ కృష్ణ దేవేన్ద్రపూజిత

56} కురు మాం పుత్రదత్తం చ యశోదాప్రియనన్దనమ్
మహ్యం చ పుత్రసన్తానం దాతవ్యంభవతా హరే

57} వాసుదేవ జగన్నాథ గోవిన్ద దేవకీసుత
దేహి మే తనయం రామ కౌశల్యాప్రియనన్దన

58} పద్మపత్రాక్ష గోవిన్ద విష్ణో వామన మాధవ
దేహి మే తనయం సీతాప్రాణనాయక రాఘవ

59} కఞ్జాక్ష కృష్ణ దేవేన్ద్రమణ్డిత మునివన్దిత
లక్ష్మణాగ్రజ శ్రీరామ దేహి మే తనయం సదా

60} దేహి మే తనయం రామ దశరథప్రియనన్దన
సీతానాయక కఞ్జాక్ష ముచుకున్దవరప్రద

61} విభీషణస్య యా లఙ్కా ప్రదత్తా భవతా పురా
అస్మాకం తత్ప్రకారేణ తనయం దేహి మాధవ

62} భవదీయపదాంభోజే చిన్తయామి నిరన్తరమ్
దేహి మే తనయం సీతాప్రాణవల్లభ రాఘవ

63} రామ మత్కామ్యవరద పుత్రోత్పత్తిఫలప్రద
దేహి మే తనయం శ్రీశ కమలాసనవన్దిత

64} రామ రాఘవ సీతేశ లక్ష్మణానుజ దేహి మే
భాగ్యవత్పుత్రసన్తానం దశరథప్రియనన్దన
దేహి మే తనయం రామ కృష్ణ గోపాల మాధవ

65}కృష్ణ మాధవ గోవిన్ద వామనాచ్యుత శఙ్కర
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక

66} గోపబాల మహాధన్య గోవిన్దాచ్యుత మాధవ
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే

67} దిశతు దిశతు పుత్రం దేవకీనన్దనోయం
దిశతు దిశతు శీఘ్రం భాగ్యవత్పుత్రలాభమ్

68} దిశతు దిశతు శీఘ్రం శ్రీశో రాఘవో రామచన్ద్రో
దిశతు దిశతు పుత్రం వంశ విస్తారహేతోః

69} దీయతాం వాసుదేవేన తనయోమత్ప్రియః సుతః
కుమారో నన్దనః సీతానాయకేన సదా మమ

70} రామ రాఘవ గోవిన్ద దేవకీసుత మాధవ
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక

71} వంశవిస్తారకం పుత్రం దేహి మే మధుసూదన
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః

72} మమాభీష్టసుతం దేహి కంసారే మాధవాచ్యుత
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః

73} చన్ద్రార్కకల్పపర్యన్తం తనయం దేహి మాధవ
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః

74} విద్యావన్తం బుద్ధిమన్తం శ్రీమన్తం తనయం సదా
దేహి మే తనయం కృష్ణ దేవకీనన్దన ప్రభో

75} నమామి త్వాం పద్మనేత్ర సుతలాభాయ కామదమ్
ముకున్దం పుణ్డరీకాక్షం గోవిన్దం మధుసూదనమ్

76} భగవన్ కృష్ణ గోవిన్ద సర్వకామఫలప్రద
దేహి మే తనయం స్వామింస్త్వామహం శరణం గతః

77} స్వామింస్త్వం భగవన్ రామ కృష్న మాధవ కామద
దేహి మే తనయం నిత్యం త్వామహం శరణం గతః

78} తనయం దేహిఓ గోవిన్ద కఞ్జాక్ష కమలాపతే
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః

79} పద్మాపతే పద్మనేత్ర ప్రద్యుమ్న జనక ప్రభో
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః

80} శఙ్ఖచక్రగదాఖడ్గశార్ఙ్గపాణే రమాపతే
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

81} నారాయణ రమానాథ రాజీవపత్రలోచన
సుతం మే దేహి దేవేశ పద్మపద్మానువన్దిత

82} రామ రాఘవ గోవిన్ద దేవకీవరనన్దన
రుక్మిణీనాథ సర్వేశ నారదాదిసురార్చిత

83} దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక

84} మునివన్దిత గోవిన్ద రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

85} గోపికార్జితపఙ్కేజమరన్దాసక్తమానస
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

86} రమాహృదయపఙ్కేజలోల మాధవ కామద
మమాభీష్టసుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః

87} వాసుదేవ రమానాథ దాసానాం మఙ్గలప్రద
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

88}కల్యాణప్రద గోవిన్ద మురారే మునివన్దిత
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

89} పుత్రప్రద ముకున్దేశ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

90} పుణ్డరీకాక్ష గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

91} దయానిధే వాసుదేవ ముకున్ద మునివన్దిత
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

92} పుత్రసమ్పత్ప్రదాతారం గోవిన్దం దేవపూజితమ్
వన్దామహే సదా కృష్ణం పుత్ర లాభ ప్రదాయినమ్

93} కారుణ్యనిధయే గోపీవల్లభాయ మురారయే
నమస్తే పుత్రలాభాయ దేహి మే తనయం విభో

94} మస్తస్మై రమేశాయ రుమిణీవల్లభాయ తే
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక

95} మస్తే వాసుదేవాయ నిత్యశ్రీకాముకాయ చ
పుత్రదాయ చ సర్పేన్ద్రశాయినే రఙ్గశాయినే

96} రఙ్గశాయిన్ రమానాథ మఙ్గలప్రద మాధవ
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక

97} దాసస్య మే సుతం దేహి దీనమన్దార రాఘవ
సుతం దేహి సుతం దేహి పుత్రం దేహి రమాపతే

98} యశోదాతనయాభీష్టపుత్రదానరతః సదా
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

99} మదిష్టదేవ గోవిన్ద వాసుదేవ జనార్దన
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః

100} నీతిమాన్ ధనవాన్ పుత్రో విద్యావాంశ్చ ప్రజాపతే
భగవంస్త్వత్కృపాయాశ్చ వాసుదేవేన్ద్రపూజిత

ఫలశృతిః

యఃపఠేత్ పుత్రశతకం సోపి సత్పుత్రవాన్ భవేత్
శ్రీవాసుదేవకథితం స్తోత్రరత్నం సుఖాయ చ

జపకాలే పఠేన్నిత్యం పుత్రలాభం ధనం శ్రియమ్
ఐశ్వర్యం రాజసమ్మానం సద్యో యాతి న సంశయః

ఇతి సంతానగోపాల స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

No comments: