Friday, March 13, 2009

శ్రీ హనుమాన్ చాలీసాశ్లో: శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే !
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే!!


శ్రీ గురుచరణసరోజ రజ నిజమన మకుర సుధారి!
వరణౌ రఘువర విమలయశ జోదాయక ఫలచారి!!


బుద్ధిహీనతను జానికై సుమిరౌ పవన కుమార్!
బల బుధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశవికార్!!

1)జయహనుమాన జ్ఞన గుణ సాగర!
జయకపీశ తిహు లోక వుజాగర !!

2)రామదూత అతులిత బలధామ !
అంజనిపుత్ర పవనసుతనామా !!

3)మహావీర విక్రమ బజరంగీ !
కుమతినివార సుమతికే సంగీ !!

4)కంచనవరణ విరజసువేశా !
కానన కుండల కుంచితకేశా !!

5)హధవజ్ర అరుధ్వజా విరజై !
కాంధే మూంజ జనేవూ ఛాజై !!

6)శంకర సువన కేసరీ నందన !
తేజప్రతాప మహజగ వందన !!

7)విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర !
రామ కాజ కరివేకో ఆతుర !!

8)ప్రభుచరిత్ర సునివేకో రసియా !
రామలఖన సీతామన బసియా !!

( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )
( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )


9)సూక్ష్మరూప ధరి సియహిదిఖావా !
వికటరూప ధరిలంక జరావ !!

10)భీమరూప ధరి అసుర సంహరే !
రామచంద్రకే కాజసవారే !!

11)లాయా సజీవన లఖన జీయాయే !
శ్రీరఘువీర హరఖి వురలాయే !!

12)రఘుపతి కిహ్ని బహుత బడాయి !
కహ భరత సమ తుమప్రియభాయి !!

13)సహస్ర వదన తుహ్మరో యశగావై !
అసకహి శ్రీపతి కంఠ లగావై !!

14)సనకాది బ్రహ్మది మునీశా !
నారద శారద సహిత అహీశా !!

15)యమ కుబేర దిగపాల జహతే !
కవి కోవిద కహి సకై కహతే !!

16)తుమ ఉపకార సుగ్రీవ హికీహ్నా !
రామ మిలాయ రాజపద దీహ్నా !!

( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )
( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )


17)తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా !
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా !!

18)యుగ సహస్ర యోజన పరభానూ !
లీల్యోతాహీ మధురఫల జానూ !!

19)ప్రభు ముద్రికా మేలిముఖ మాహీ !
జలధిలాఘిగయే అచరజనాహి !!

20)దుర్గమ కాజ జగత కే జైతే !
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హారే తేతే !!

21)రామదుఆరే తుమ రఖ వారే !
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైఠరే !!

22)సబ సుఖ లహై తుమ్హారీశరణా !
తుమ రక్షక కాహూకో డరనా !!

23)ఆపనతేజ సమ్హారో ఆపై !
తీనోలోక హంకతే కాంపై !!

24)భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై !
మహావీర జబనామ సునావై !!

( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )
( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )


25)నాసై రోగహరై సబ పీరా !
జపత నిరంతర హనుమత వీర !!

26)సంకటసే హనుమాన ఛుడావై !
మన క్రమ వచన ధ్యాన జోలావై !!

27)సబపర రామ రాయసిర తాజా !
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా !!

28)ఔర మనోరధ జో కోయిలావై !
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై !!

29)చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా !
హై పరసిద్ధి జగత వుజియారా !!

30)సాధుసంతకే తుమ రఖవారే !
అసుర నికందన రామ దులారె !!

31)అష్టసిద్ధి నవనిధికే దాతా !
అసవర దీహ్నా జానకీ మాతా !!

32)రామరసాయన తుమ్హారే పాసా !
సాదర తుమ రఘుపతికే దాసా !!

( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )
( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )


33)తుమ్హారే భజన రామకో భావై !
జన్మ జన్మకే దుఃఖ బిసరావై !!

34)అంతకాల రఘుపతి పురజాయీ !
జహాజన్మ హరిభక్త కహయీ !!

35)ఔర దేవతా చిత్తన ధరయీ !
హనుమత సెయీ సర్వసుఖ కరయీ !!

36)సంకట హటై మిటై సబ పీరా !
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా !!

37)జై జై జై హనుమాన గోసాయీ !2
కృపాకరో గురుదేవ కీ నాయీ !!

38)యహశతవార పాఠకర జోయీ !
చూటహి బంది మహసుఖహోయీ !!

39)జో యహపడై హనుమాన చాలీసా !
హోయ సిద్ధి సాహీ గౌరీసా !!

40)తులసీదాస సదా హరిచేరా !
కీజై నాధ హృదయ మహ డేరా !!

( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )
( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )
( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )
( రామలక్ష్మణ జానకీ జైబోలో హనుమానికీ )

(జైబోలో హనుమానికీ..జైబోలో హనుమానికీ )
(జైబోలో హనుమానికీ..జైబోలో హనుమానికీ )
(జైబోలో హనుమానికీ..జైబోలో హనుమానికీ )


"దోహ"

పవన తనయా సంకటహరణ మంగళమూరతి రూప
రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహుసురభూప్ !!

No comments: